HCL aprobare salarii 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA SUHURLUI
CONSILIUL LOCAL

H O T A R Â R E A nr. 12
din 13 februarie 2018

 


privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Comunei Suhurlui, care se aplica incepand cu data de 01 ianuarie 2018, in conformitate cu legea nr. 153/2017.

 

Iniţiator : Ţuţu Gigi, primarul comunei Suhurlui, judeţul Galaţi .
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului de hotărâre : 270 din 06.02.2018

Consiliul local al comunei Suhurlui, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 13.02.2018 ;
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Suhurlui înregistrată sub nr. 270 din 06 .02.2018;
Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 271 din 06.02. 2018 ;
Având în vedere raportele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, si 3 din cadrul Consiliului local;
Având în vedere prevederile art. 38, alin. (3), lit. "a" din din LEGEA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (9) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T A R Ă Ş T E :

Art. 1 - Se aprobă salariului de bază lunar pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Comunei Suhurlui, care se aplica incepand cu data de 01 ianuarie 2018, in conformitate cu legea nr. 153/2017, conform Anexei nr. I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului şi primarului comunei Suhurlui, judeţul Galaţi, prin grija secretarului comunei.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
FRANGULEA ANDREI


AVIZEAZA,
SECRETAR,
Pascal Florin

 

 

 


Anexa nr.1 la H.C.L.nr. 12
din 13 februarie 2018
privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Comunei Suhurlui, care se aplica incepand cu data de 01 ianuarie 2018, in conformitate cu legea nr. 153/2017

 

Nr.
crt. Numele şi prenumele
salariatului Salariu de îbaza începând cu data de 01.01.2018

1 Tutu Gigi 7600
2 Mihai Culta 5700
3 Pascal Florin 5420
4 Popa Gabriela 5221
5 Danaila Alina 3331
6 Bocaneala Mioara 4748
7 Albu Virginia 3453
8 Dajbog Sterica 3453
9 Lupu Steluta 2363
10 Guita Costica 1900
11 Nedelcu Marcel 1900
12 Mihai Constantin 1900
13 Stoica Ionica 1900
14 Danaila Georgeta 1900
15 Ionică Marian 1900
16 Toader Marina Iulia 1900
17 Zapalia Ana 1900
18 Ghiorghita Lica 1900
19 Stoica Tanta 1162
20 Coste Vasile 1162
21 Popa Nela 1162
22 Dajbog Zoiţa 1162
23 Mihaluta Dumitru 1162
24 Acsente Tudosia 1162
25 Danaila Ruxanda 1162
26 Mihnea Simona 1162 (incepand cu data de 01. Februarie 2018)

 

 

 

 

 

Înapoi