HCL: Aprobare salarii 2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA SUHURLUI
CONSILIUL LOCAL

H O T A R Â R E A nr. 16
din 31 iulie 2017

privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Comunei Suhurlui, care se aplica incepand cu data de 01 iulie 2017, in conformitate cu legea nr. 153/2017.

Iniţiator : Ţuţu Gigi, primarul comunei Suhurlui, judeţul Galaţi .
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului de hotărâre : 1062 din 25.07.2017
Consiliul local al comunei Suhurlui, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.07.2017 ;
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Suhurlui înregistrată sub nr. 1062 din 25 .07.2017;
Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 1063 din 25.07. 2017 ;
Având în vedere raportele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, si 3 din cadrul Consiliului local;
Având în vedere procesul verbal de negociere nr. 1033 din 21.07.2017;
Având în vedere prevederile art. 11, art. 13, alin. (1) şi art. 38, alin. 2, lit. b) din din LEGEA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (4) litera ,,d,, precum şi pe cele ale art. 126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T A R Ă Ş T E :

Art. 1 - Se aprobă salariului de bază lunar pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Suhurlui, judeţul Galaţi, conform Anexei nr. I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 - Se aprobă coeficienţii minimi de ierarhizare pentru categoriile de salariaţii care sunt în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Suhurlui, jud. Galaţi, conform Anexei nr. II, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 - Salariul de bază se stabileşte prin înmulţirea coeficienţilor prevăzuţi conform Anexei II cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare.
Art. 4 - Indemnizaţia lunară de care beneficiază consilierii locali ai comunei Suhurlui pentru participarea la numărul maxim de şedinţe este de 5% din indemnizaţia lunară a primarului, prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 iulie 2017- 31 decembrie 2021.
Art. 5 - Începând cu data prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea orice alte prevederi contrare.
Art. 6 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului şi primarului comunei Suhurlui, judeţul Galaţi, prin grija secretarului comunei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
DIMIAN NELA


AVIZEAZA,
SECRETAR,
Pascal Florin


Anexa I la HCL nr. 16 din 31.07.2017 privind stabilirea salariului de bază pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Suhurlui, judeţul Galaţi


I. FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE:

Primar comună (<3000 locuitori) 4 5800
Viceprimar comună (<3000 locuitori) 3 4350

 

II. NOMENCLATORUL ŞI IERARHIA FUNCŢIILOR PUBLICE DIN APARATUL PROPRIU AL PRIMARULUI COMUNEI SUHURLUI

 

a) Funcţii publice de conducere

Nr. crt. Functia publica de conducere Nivel studiilor Coeficient Salariul de baza
1 Secretar al unitatii administrative-teritoriale S 2,99 4335,5*

* NOTĂ: Salariile de bază prevăzute în tabel cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcţii publice generale de execuţie

Nr. crt. Functia Gradatie vechime Coeficient Salariul de baza
1 Auditor superior Gr.0 2,37 3436,5
2 Auditor Principal Gr.0 2,32 3364
3 Auditor asistent Gr.0 2,21 3204,5
4 Consilier/inspector/expert/ superior Gr.0 2,32 3364
5 Consilier/inspector/expert/principal Gr.0 2,21 3204,5
6 Consilier/inspector/expert/asistent Gr.0 2,13 3088,5
7 Consilier/inspector/expert/debutant Gr.0 2,05 2972,5
8 Referent specialitate/ superior Gr.0 2,21 3204,5
9 Referent specialitate/ principal Gr.0 2,16 3132
10 Referent specialitate/ asistent Gr.0 2 2900
11 Referent specialitate/ debutant Gr.0 1,97 2856,5
12 Referent -S.M. superior Gr.0 1,93 2798,5
13 Referent -S.M. principal Gr.0 1,85 2682,5
14 Referent -S.M. asistent Gr.0 1,71 2479,5
15 Referent -S.M. debutant Gr.0 1,65 2392,5

III. NOMENCLATORUL ŞI IERARHIA FUNCŢIILOR CONTRACTUALE DIN APARATUL PROPRIU AL PRIMARULUI COMUNEI SUHURLUI

Funcţii contractuale de execuţie:

Nr. crt. Functia Gradatie vechime Coeficient Salariul de baza
1 Muncitor Gr.0 1,53 2218,5
2 Guard Gr.0 1,1 1595

 

 

 

 

Anexa II la HCL nr. 16 din 31.07.2017 privind stabilirea salariului de bază pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Suhurlui, judeţul Galaţi


COEFICIENŢII MINIMI DE IERARHIZARE PENTRU CATEGORIILE DE SALARIAŢII DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI SUHURLUI, JUD. GALAŢI


Art. 1 Salariile prevăzute în grilă de la Anexa I al HCL nr 16 din 31.07.2017 reprezintă salariul de bază fără sporuri pentru salariaţii din cadrul aparatul de specialitate al primarului comunei Suhurlui, judeţul Galaţi.
Art. 2 Se stabilesc coeficienţii minimi pentru categoriile de salariaţi care se regăsesc în statul de funcţii la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei Suhurlui, judeţul Galaţi, la nivelul gradaţiei 0, conform Anexa I al HCL nr 16 din 31.07.2017, dupa cum urmeaza:

I. FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE:

Primar comună (<3000 locuitori) 4
Viceprimar comună (<3000 locuitori) 3

II. NOMENCLATORUL ŞI IERARHIA FUNCŢIILOR PUBLICE DIN APARATUL PROPRIU AL PRIMARULUI COMUNEI SUHURLUI

a) Funcţii publice de conducere

Nr. crt. Functia publica de conducere Nivel studiilor Coeficient
1 Secretar al unitatii administrative-teritoriale S 2,99

* NOTĂ: Salariile de bază prevăzute în tabel cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcţii publice generale de execuţie

Nr. crt. Functia Gradatie vechime Coeficient
1 Auditor superior Gr.0 2,37
2 Auditor Principal Gr.0 2,32
3 Auditor asistent Gr.0 2,21
4 Consilier/inspector/expert/ superior Gr.0 2,32
5 Consilier/inspector/expert/principal Gr.0 2,21
6 Consilier/inspector/expert/asistent Gr.0 2,13
7 Consilier/inspector/expert/debutant Gr.0 2,05
8 Referent specialitate/ superior Gr.0 2,21
9 Referent specialitate/ principal Gr.0 2,16
10 Referent specialitate/ asistent Gr.0 2
11 Referent specialitate/ debutant Gr.0 1,97
12 Referent -S.M. superior Gr.0 1,93
13 Referent -S.M. principal Gr.0 1,85
14 Referent -S.M. asistent Gr.0 1,71
15 Referent -S.M. debutant Gr.0 1,65

 

 

III. NOMENCLATORUL ŞI IERARHIA FUNCŢIILOR CONTRACTUALE DIN APARATUL PROPRIU AL PRIMARULUI COMUNEI SUHURLUI

Funcţii contractuale de execuţie:

Nr. crt. Functia Gradatie vechime Coeficient
1 Muncitor Gr.0 1,53
2 Guard Gr.0 1,1

Art. 3 Se stabilesc următoarele tranşe de vechime în muncă care constituie coeficienţii de ierarhizare pe orizontală a sistemului de salarizare din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Suhurlui, judeţul Galaţi :
a) gradaţia 1 - de la 3 ani la 5 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut în anexele la prezenta lege cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază;
b) gradaţia 2 - de la 5 ani la 10 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
c) gradaţia 3 - de la 10 ani la 15 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
d) gradaţia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază;
e) gradaţia 5 - peste 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază."
Art. 4 Gradaţia obţinută se acordă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au împlinit condiţiile de acordare.
Art. 5 Pentru personalul nou-încadrat, salariul de bază se determină prin aplicarea succesivă a majorărilor prevăzute la art. 3, corespunzător gradaţiei deţinute.

 

Înapoi