Cadrul fizico-geografic

Din punct de vedere morfologic în cuprinsul localității se disting trei zone care se desfășoară paralel cu cursul apei, după cum urmează :

 • Zona de luncă - care se dezvoltă de-a lungul pârâului Suhurlui, pe lățimi mari (250 m - 500 m).
 • Zona de trecere dintre luncă și câmpia înaltă - se dezvoltă pe lățimi între 100m și 200 m , de o parte și de alta a luncii , iar cotele terenului ating + 60 m , +70 m.
 • Zona câmpiei înalte - cu valori ale cotelor terenului cuprinse între + 60 m și +70 m pe versantul de vest, unde valoarea medie a pantei este de 6 %. ; pe flancul de est cotele se înscriu între + 70 m și + 110 m , iar panta naturală atinge 11 %.

 

Rețeaua hidrografică

Comuna Suhurlui se situează, din punct de vedere hidrografic , în bazinul de ordinul I al râului Siret , notat în Atlasul cadastrului apelor din România cu XII.
Rețeaua hidrografică a comunei este alcătuită din următoarele cursuri de apă :

 

SUHURLUI, cunoscut și sub numele de Suhu, al 5-lea afluent al pârâului Gerului ,care străbate zona mediană a comunei de la nord la sud și prezintă următoarele caracteristici principale :

 • codul râului : XII.1.81 a.5
 • emisar : Gerului
 • punct de vărsare : Piscu
 • afluenți : Valea vacii, Suhului, Perișani, Valea satului, Valea rea
 • lungimea totală 72 km;
 • altitudinea 220 m amonte și 9 m aval;
 • coeficientul de sinuozitate 1,13
 • Suprafața totală a bazinului hidrografic a Râului Suhu este de 373 km.

 

Inițial râul se vărsa în râul Bârlădel, un braț al Siretului. În urma regularizării Siretului, fostul braț al Siretului a ajuns să se confunde cu cursul inferior al râului Gerului.

 

VALEA REA , al 4-lea afluent al râului Suhu ,care străbate extremitatrea vestică a comunei și prezintă următoarele caracteristici principale :

 • lungimea totală 23 km;
 • altitudinea 195 m amonte și 38 m aval; - panta medie 7 %o;
 • coeficientul de sinuozitate 1,07.

Suprafața totală a bazinului hidrografic a pîrîului Valea Rea este de 43 kmp.

 

Clima


Teritoriul Comunei Suhurlui, ca și întregul teritoriu al județului Galați, aparține sectorului cu climă temperat continentală cu veri calde, secetoase și ierni geroase cu viscole puternice.
Temperatura medie anuală este de 9,8°C . Temperatura medie a aerului în luna cea mai caldă a anului (iulie) este în jur de 23°, iar în luna cea mai rece (ianuarie) -3°. Asprimea climei rezultă nu atât din verile foarte călduroase și uscate cât mai ales din iernile reci, cu viscole frecvente.

 

Precipitațiile atmosferice însumează valori dintre cele mai reduse din țară și este rezultatul influențelor estice-continentale și o consecință a mișcării maselor de aer care circulă dinspre vest si nord-vest. Precipitațiile medii anuale însumează 420-430 l, cu fluctuații în unii ani impresionante, respectiv de la 41,5 l la 630 l , constituind și aceasta dovadă continentalismului climei.
Precipitațiile sunt în general mai abundente la începutul verii, în lunile mai iunie ;

In timpul iernii, stratul de zăpadă nu este stabil.

 

Vânturile predominante bat cu o frecvență mai mare dinspre nord și nord-est, cu viteze medii cuprinse între 1,6 si 5,3m/s.

Înapoi