Anunturi concurs


ANUNŢ

Primăria comunei Suhurlui, organizează concurs în data de 01- 03. 03. 2016, pentru ocuparea unui post vacant corespunzator functiilor contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Suhurlui, judeţul Galaţi, conform organigramei după cum urmează:
1. Denumirea postului vacant : Compartimentul Situatii de Urgenta si P.S.I.
- 1 post Muncitor - treapta profesionala/grad I
2. Probele stabilite:
a) proba scrisă;
b) interviul;
3. Date de desfăşurare a concursului:
a) termenul limită până la care se poate depune cererea de înscriere la concurs: 22.02.2016, orele 1200 , la sediul Primariei Comunei Suhurlui;
b) data, ora şi locul afisarii rezultatelor selectiei dosarelor: 23.02.2016, orele 1200, la sediul Primariei Comunei Suhurlui;
c) data, ora şi locul depunerii contestatiilor privind selectia dosarelor: 24.02.2016, orele 1200, la sediul Primariei Comunei Suhurlui;
d) data, ora şi locul organizării probei scrise : 01.03.2016, orele 0900, la sediul Primariei Comunei Suhurlui;
e) data, ora şi locul afisarea rezultatelor probei scrise : 01.03.2016, orele 1300, la sediul Primariei Comunei Suhurlui;
f) data, ora şi locul depunerii contestatiilor privind rezultatele probei scrise: 02.03.2016, orele 1300, la sediul Primariei Comunei Suhurlui;
g) data, ora şi locul organizării probei interviu : 03.03.2016, orele 1300, la sediul Primariei Comunei Suhurlui;
h) data, ora şi locul afisarea rezultatelor probei interviu: 03.02.2016, orele 1400, la sediul Primariei Comunei Suhurlui;
i) data, ora şi locul depunerii contestatiilor privind rezultatele probei interviu: 04.03.2016, orele 1400, la sediul Primariei Comunei Suhurlui;
j) data, ora şi locul afisarii rezultatelor finale: 04.03.2016, orele 1500, la sediul Primariei Comunei Suhurlui;
4. Condiţiile necesare ocuparii postului:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
h) studii liceale absolvite cu diploma.
5. Dosarul de concurs va contine:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
6. Bibliografia pentru examen este următoarea :
- Legea Administrație Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
- Legea nr. 319/2006 - Legea securității și sănătății în muncă, actualizata;
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, actualizata;
Menţionăm că organizarea concursului se va face in baza Hotărârii nr. 286 din 23 martie 2011, actualizata, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Relații suplimentare se pot obline la sediul Primariei comunei Suhurlui, persoana de contact care asigura secretaruiatul comisiei de concurs - Pascal Florin- telefon 0236/335511.

 

COMPARTIMENTUL SITUATII DE URGENTA SI P.S.I.

Muncitor - treapta profesionala/grad I

I.CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI :

a) termenul limită până la care se poate depune cererea de înscriere la concurs: 22.02.2016, orele 1200 , la sediul Primariei Comunei Suhurlui;
b) data, ora şi locul afisarii rezultatelor selectiei dosarelor: 23.02.2016, orele 1200, la sediul Primariei Comunei Suhurlui;
c) data, ora şi locul depunerii contestatiilor privind selectia dosarelor: 24.02.2016, orele 1200, la sediul Primariei Comunei Suhurlui;
d) data, ora şi locul organizării probei scrise : 01.03.2016, orele 0900, la sediul Primariei Comunei Suhurlui;
e) data, ora şi locul afisarea rezultatelor probei scrise : 01.03.2016, orele 1300, la sediul Primariei Comunei Suhurlui;
f) data, ora şi locul depunerii contestatiilor privind rezultatele probei scrise: 02.03.2016, orele 1300, la sediul Primariei Comunei Suhurlui;
g) data, ora şi locul organizării probei interviu : 03.03.2016, orele 1300, la sediul Primariei Comunei Suhurlui;
h) data, ora şi locul afisarea rezultatelor probei interviu: 03.02.2016, orele 1400, la sediul Primariei Comunei Suhurlui;
i) data, ora şi locul depunerii contestatiilor privind rezultatele probei interviu: 04.03.2016, orele 1400, la sediul Primariei Comunei Suhurlui;
j) data, ora şi locul afisarii rezultatelor finale: 04.03.2016, orele 1500, la sediul Primariei Comunei Suhurlui;

II. CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
h) studii liceale absolvite cu diploma.

III. CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

IV. BIBLIOGRAFIE:
- Legea Administrație Publice Locale nr. 2I5/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
- Legea nr. 319/2006 - Legea securității și sănătății în muncă, actualizata;
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, actualizata.

 

 

Înapoi